Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt sex olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

19.6.2017Arbetsgruppen för vuxensocialarbete, möte 13.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Gruppen strukturerade vuxensocialtjänsterna utifrån klienternas behov. Servicebeskrivningarna och nulägesanalysen kommer att utgå från denna struktur.


Lue lisää | 0 Kommenttia

14.6.2017Barn, unga och familjer, möte 7.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

  • Det viktiga är att trygga servicehelheten för barn, unga och familjer och att det kommande servicesystemet också stöder detta (och inte splittrar tjänsterna). Till helheten hör tjänster för både familjernas barn och unga och familjernas vuxna.
  • Det är viktigt att trygga servicehelheten för skolbarn och elever och att det kommande servicesystemet stöder detta (och inte splittrar tjänsterna).
  • Den tidsgräns på tre månader inom socialvårdstjänsterna på grundnivå (social handledning) är inte ändamålsenlig.

Lue lisää | 0 Kommenttia

14.6.2017Tjänster för funktionshindrade, möte 29.5.2017

Muistiot 
> Mötesprotokoll (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.6.2017De äldres arbetsgrupp, möte 5.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Servicebeskrivningarna är under arbete och snart klara. Det forstatta arbetet förutsätter nära samarbete mellan kommunerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.6.2017Social- och hälsovårdsgruppens möte 8.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Social- och hälsovårdsgruppen diskuterade vid sitt möte 8.6 strukturen för det  affärsverk som kommer att bildas för sjukvårdsdistriktet i Nylands landskap. Gruppen kom överens om att beredningen fortgår och att affärsverket då det inrättas kunde omfatta tjänster som ska centraliseras och som produceras på hela landskapets område. Affärsverket skulle bestå av sex regionala serviceområden.

Social- och hälsovårdsgruppen fick ta del av det preliminära förslag som ordföranden för arbetsgruppen för mun- och tandvård tagit fram och som gäller möjligheten att inrätta ett bolag för mun- och tandvård på landskapsnivå som skulle stämma överens med den valfrihetsmodell som föreslagits. Gruppen konstaterade att det lönar sig att fortsätta utreda möjligheterna att inrätta bolaget i fråga. Social- och hälsovårdsgruppen slog inte fast vilken aktörer som skulle inrätta bolaget före år 2019 eller vilken struktur bolaget skulle ha. Social- och hälsovårdsgruppen betonade också att arbetsgruppen måste bereda de mun- och tandvårdstjänster som ska höra till affärsverket.

Lue lisää | 0 Kommenttia