Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt sex olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

10.3.2017 14.38Social- och hälsovårdsgruppens möte 9.3.2017

 Muistiot
> Social- och hälsovårdsgruppens möteshandlingar 9.3.2017 (på finska)

Social- och hälsovårdsgruppen diskuterade hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas utgående från Social- och hälsovårdsministeriets riksomfattande och Nylands eget möte om samma frågor. Gruppen konstaterade att Social- och hälsovårdsministeriet senast i början av 2018 utarbetar en handbok gällande ordnandet av tjänster. Nyland får i uppgift att ansvara för kapitlet som gäller bedömningen av servicebehovet och tryggandet av finansieringen.

Vid mötet konstaterades också att mer än sjuttio sakkunniga har varit med och styrt arbetet för social- och hälsovårdsreformens sex arbetsgrupper. I den första fasen av förberedelserna framställer man analyser av nuläget, beskrivningar av serviceprocesserna samt strävar efter att identifiera olika behov av samarbete.  Mellanrapporter om hur arbetet framskrider fås i slutet av april.

Lue lisää | 0 Kommenttia

14.2.2017 8.18Social- och hälsovårdsgruppens möte 9.2.2017

Muistiot
> Social- och hälsovårdsgruppens möteshandlingar 9.2.2017 (på finska)

Social- och hälsovårdsgruppen diskuterade om läget med de nationella servicecentralerna och gruppen framförde sin oro över att förberedelserna i anslutning till servicecentralerna är så på hälft. Sakkunnig Rolf Paqvalin presenterade arbetet med Nylands landskapsorganisation. För att genomföra förändringen krävs att man gradvis gestaltar verksamheten och strukturen vid fyra olika organisationer.

Vårdgruppen diskuterade också valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen. Gruppen konstaterade att det i lagutkastet om valfriheten som nu är på remiss finns flera frågor som behöver preciseras.

Gruppen godkände förberedelsefasens arbetsgrupper och ordförande:

- Äldre, ordförande Matti Lyytikäinen (Esbo)

- Unga, barn och familj, ordförande Eija Rintala (Mellersta Nyland)

- Företagshälsovård, ordförande Anne-Marie Hovi (Vanda)                                            

- Mun- och tandvård, ordförande Joona Iso-lotila (Vanda)

- Tjänster för funktionshindrade, ordförande Mikaela Westergård (Helsingfors)

- Missbrukar- och mentalvårdstjänster, ordförande Leena Turpeinen (Helsingfors)

Lue lisää | 0 Kommenttia