Den politiska styrgruppens beredningsmaterial

Den politiska styrgruppen styr reformarbetets helhet. Gruppen samlas en gång i månaden och ordförande är landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä.

På den här sidan publicerar vi den politiska styrgruppens möteshandlingar och sammanfattar den väsentligaste informationen från varje möte.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


13.3.2017Politiska styrgruppens möte 13.3.2017

Muistiot
> Politiska styrguppens möteshandlingar 13.3.2017 (på finska)


Den politiska styrgruppen diskuterade landskapets styrningsmekanismer med hjälp av vilka det demokratiska beslutsfattandet kan kanaliseras till landskapets serviceverksamhet. Med hjälp av styrningsmekanismerna kan man också försäkra att reformens grundläggande mål om att minska hälso- och välfärdsskillnaderna uppnås.

Vid gruppens tredje möte diskuterades också den utmanande tidtabellen som har gjorts upp för genomförandet av reformen. Den politiska styrgruppen instämde med kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen i deras ställningstagande om att tillräckligt med tid och tillräckliga resurser ska reserveras för genomförandet av reformen. Gruppen konstaterade att den är beredd på att i ett senare skede precisera synpunkterna som har förts fram i ställningstagandet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.2.2017Politiska styrgruppens möte 6.2.2017

Muistiot
> Politiska styrgruppens möteshandlingar 6.2.2017 (på finska)


Vid sitt andra möte fick styrguppen ta del av understatssekreterare Tuomas Pöystis lägesrapport om vårens tidtabell beträffande vård- och landskapsreformens lagförslag. I det här sammanhanget diskuterades i synnerhet huvudstadsregionens särskilda lösning som gäller de så kallade tillväxttjänsterna, reformens grundlagsenlighet samt reformens strama tidtabell och arbetsfördelningen beträffande de regionala förberedelserna.

Den politiska styrgruppen fick också ta del av presentationer om beredningsprojektets riskanalys och ramvillkor. Därtill redogjordes för läget med beredningen av det nya landskapets organisationsstruktur.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.1.2017Politiska styrgruppens möte 16.1.2017

Muistiot
> Politiska styrgruppens möteshandlingar 16.1.2017 (på finska)

Förberedelsefasens politiska styrgrupp diskuterade bland annat det kommande landskapets roll och förfaringssätt. Vid mötet konstaterades att det är viktigt att skapa en fungerade och tydlig arbetsfördelning mellan landskapet och kommunerna. Det är i Nylands intresse att kommunernas och städernas roll förblir stark.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi