Kommundirektörsmötets beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni LevonenKommundirektörsmötet tar i beaktande och lyfter fram gränsytorna och samarbetet mellan och tjänsterna. Mötena hålls var tredje vecka. Ordförande är landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


6.10.2017Kommundirektörsmötet 4.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Kommundirektörsmötet 13.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen samlades för första gången tillsammans och diskuterade kortfattat om bland annat vilken inverkan den kommande lösningen som gäller valfriheten kommer att ha för produktionen av social- och hälsovårdstjänster, tjänsternas innehåll och kostnadseffektivitet. I anförandena togs fram att man i beredningen av social- och hälsovården ska färsta särskild uppmärksamhet vid servicekedjorna, servicekoncepten och tillgången till service. Vidare ska man ta i beaktande att de organisationer som nu har hand om social- och hälsovårdsuppgifterna ska fortsätta utveckla dem.

Beträffande rekryteringen av personal till projektet Nyland 2019 diskuterades i synnerhet affärsverkets regionala beredning. Det konstaterades bland annat att de rekryteringar som nu har genomförts inte får slå fast någon särskild områdesindelning eller behandla olika områden ojämlikt. Landskapet fattar själv dessa beslut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.8.2017Kommundirektörsmötet 23.8.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörersmötet instruerade dem som bereder reformen att effektivisera tidsanvändningen vad gäller tjänstemannaledningsgruppens och kommundirektörsmötets sammanträden.

Kommundirektörerna ifrågasatte den snabba rekryteringsprocessen som gäller bland annat ICT-personalen och uppmanade beredningsorganisationen att granska huruvida det av reformens tidtabell och innehåll framgår uppgifter som inverkar på när rekryteringarna ska ske.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Kommundirektörsmötet 21.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna hörde riksdagsledamot Outi Mäkelä om den politiska beredningen i riksdagen. Kommundirektörerna diskuterade bland annat om att i Nyland samla en samkommun för tillväxt och betonade vikten av gott samarbete mellan kommunerna samt att det är viktigt att inte skapa en situation där kommunernas och landskapets intressen inte möts. 

Kommundirektörerna diskuterade också rekryteringen av projektledare och att det är svårt att hitta kunniga personer för att utveckla digitala lösningar. Kommundirektörerna påminde om att landskapets rekryteringar inte får försvaga kommunernas förmåga att utföra sina utvecklings- och övriga uppgifter.

Kommundirektörerna förutsatte att rekryteringarna till projektet Nyland 2019 genomförs i samarbete med kommunerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.5.2017Kommundirektörsmötet 31.5.2017


Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Eero Laesterä från Perlacon Oy presenterade en utvecklingsbild av landskapets och kommunernas ekonomi före och efter vård- och landskapsreformen. Man kan bekanta sig med resultatet av utvecklingsbilden från och med nästa vecka.

Ett ökat beroende av statsandelsfinansiering och finansieringsmöjligheterna i växande kommuner oroade kommundirektörerna. Kommundirektörerna ifrågasatte huruvida produktiviteten kan förbättras med hjälp av vårdreformen eftersom utvecklingen på lokal nivå i städerna faller bort.

Det riksomfattande reformprojektets förändringsledare Salo och Harju presenterade en lägesöversikt av projektarbetet. Kommundirektörerna påminde om att det är frågan om en enorm fusion och att kommunerna inte har några direkta drivfjädrar för verkställandet av förändringarna, bortsett från den finansiering som staten beviljar för pilotförsök som gäller valfriheten.  Kommundirektörerna var också fundersamma över utmaningarna kring bolagiseringen av grundläggande social- och hälsovårdstjänster, som följer av lagstiftningen som gäller valfrihet. Kommundirektörerna ville veta vad ministerierna ser som kommunernas konkurrensfördelar. Kommundirektörerna förutsätter att reformprojektet gör en riskanalys på riksnivå och att landskapets riskanalys uppdateras.

Kommundirektörerna framförde också sin oro beträffande konkurrensplikten och de hinder som den medför vad gäller sambruk av datasystem inom vårdtjänsterna.

Kommundirektörerna är också bekymrade över projektets tidtabell och de anser även att förändringarna inte borde träda i kraft i Nyland genast år 2019 utan att de förverkligas stegvis.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017Kommundirektörsmötet 10.5.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Kommundirektörerna diskuterade hur det står till med förberedelserna inför landskapsreformen och konstaterade att man behöver statlig finansiering och övergångsperioder.

Den pilotförsöksmodell som staten föreslagit i anslutning till valfriheten inom social- och hälsovården väckte diskussion bland kommundirektörerna.  Man diskuterade möjligheten att föreslå för staten att den modell som utvecklats för kommunerna i mellersta Nyland kunde användas som pilotmodell utan det skulle medför olägenheter för övriga Nyland, till exempel genom att övergångsperioderna skulle utebli. Man kom överens om att fortsätta förhandlingarna så snart som möjligt men man tog ännu inte ställning i frågan.


Överlag konstaterades att staten har skapat pilotmodellen utgående från de mindre landskapens villkor och att Nyland ska kräva en egen andel av finansiering för den grundläggande beredningen.

Kommundirektörerna konstaterade också att man måste föra förhandlingar om vilken struktur som ska tillämpas då vårdbolagen inrättas – en regional modell, en övergripande modell eller en hybridmodell.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.4.2017Kommundirektörsmötet 19.4.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Kommundirektörerna i Nyland diskuerade resursbehovet som uppkommer i samband med organiseringen av det nya landskapet och behovet av och kostnaderna för ICT-system. Kommundirektörerna konstaterade att Nylands landskap behöver ungefär 70 miljoner euro mellan 2017 och 2018 för reformförberedelserna. Två tredjedelar av finansieringen behövs för att täcka ICT-kostnaderna.

För att tjänsterna på ett tryggt och kontollerat sätt kan överföras från kommunerna och samkommunerna till landskapet behövs tillräcklia övergångsperioder. Övergångsperioderna är nödvändiga också med tanke på att man då bättre kan utnyttja digitaliseringen i utvecklandet av ICT-systemen.

Kommundirektörsmötet konstaterade att beredningen inte kan fortsätta på hösten om inte Nyland beviljas tillräckligt med finansiering av ministerierna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017Kommundirektörsmötet 8.3.2017

 Muistiot
> Kommundirektörsmötets möteshandlingar 8.3.2017 (på finska)


Kommundirektörerna gav reformaktörerna i Nyland i uppgift att bereda ett gemensamt ställningstagande om att lokaler och lösöre som överförs till det nya landskapet ska ersättas åt kommunerna till deras fulla belopp. Principerna för uthyrning av lokaler och nivån på hyran ska också kunna godkännas av kommunerna. Kommundirektörerna i Nyland vill även veta om man har försäkrat att planerna för överföringen av egendom följer grundlagen. Kommunernas representanter ska kunna delta i diskussionerna om olika förfaranden.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.2.2017Kommundirektörsmötet 15.2.2017

Muistiot

> Kommundirektörsmötets möteshandlingar 15.2.2017 (på finska)


Kommundirektörerna tog del av branschdirektör Olavi Hiekkas presentation och diskuterade huruvida överföringen av samkommunernas egendom från kommunerna till landskapet följer grundlagen. Kommundirektörerna tog upp frågan om rättvisa vad gäller fastigheternas hyror samt hur rösträtten fördelas vad gäller beslutsfattandet inom det riksomfattande servicecentret.

Kommundirektörerna konstaterade att den strama tidtabell som har satts upp för övergången till valfriheten i anslutning till social- och hälsovårdstjänsterna medför stora utmaningar för den offentliga sektorns aktörer. Kommunernas incitament till att bolagisera social- och hälsovårdstjänsterna ifrågasätts eftersom kommunerna i fortsättningen inte kommer att ha rätt att äga social- och hälsovårdscentraler.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2017Kommundirektörsmötet 25.1.2017

Muistiot

> Kommundirektörsmötets möteshandlingar 25.1.2017 (på finska)


På agendan vid kommunledarnas möte fanns bland annat reformens projektplan, personalforumet som ordnas 7.2 samt en översikt över lagutkastet som gäller tjänsternas valfrihet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat