Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Alla kommuner deltar i förberedelserna, antingen med en egen representant eller med en representant som är gemensam för regionen.

Nylands regioner

Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

28.6.2017Personalforumet 27.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Landskapsdirektören och förändringsledarna informerade personalforumet om att Nyland trots de oklarheter som råder kring vård- och landskapsreformen på riksnivå kommer att fortsätta beredningen med stöd av det goda samarbetet och den viljestyrka som finns. Landskapsdirektören och förändringsledarna konstaterade också att personalen kommer att ha en ännu större roll då man på hösten börjar bygga upp landskapets framtid. Man kom överens om att vi nästa möte komma med konkreta förslag på principer enligt vilka personalorganisationerna utser sina representanter till beredningsgrupperna.

Personalforumet fick också ta del av en lägesöversikt över de centrala frågor som lyfts fram gällande landskapsreformen under förberedelsefasens gång. Översikten gavs av landskapsgruppens ordförande, överdirektören för Nylands NTM-central Petri Knaapinen.

Övriga diskussioner under mötet berörde bland annat den regionala beredningen av ett affärsverk för social- och hälsovården och beredningen av och villkoren för ekonomi- och personalförvaltningens servicecenter.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.6.2017Kommundirektörsmötet 21.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna hörde riksdagsledamot Outi Mäkelä om den politiska beredningen i riksdagen. Kommundirektörerna diskuterade bland annat om att i Nyland samla en samkommun för tillväxt och betonade vikten av gott samarbete mellan kommunerna samt att det är viktigt att inte skapa en situation där kommunernas och landskapets intressen inte möts. 

Kommundirektörerna diskuterade också rekryteringen av projektledare och att det är svårt att hitta kunniga personer för att utveckla digitala lösningar. Kommundirektörerna påminde om att landskapets rekryteringar inte får försvaga kommunernas förmåga att utföra sina utvecklings- och övriga uppgifter.

Kommundirektörerna förutsatte att rekryteringarna till projektet Nyland 2019 genomförs i samarbete med kommunerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.6.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 21.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Det råder fortfarande osäkerhet kring lagstiftningen och huruvida den träder i kraft. Om lagstiftningen sänds på remiss på nytt ska kommunerna och de övriga organisationerna se till att reservera tillräckligt med tid för att behandla lagarna, oberoende av brådskande tidtabeller.

Förberedelserna fortsätter från och med 1.7.2017 genom projektet Nyland 2019. Beredningen verkställer de uppgifter som enligt den ursprungliga tidtabellen var avsedda att utföras inom den temporära förvaltningen. De nuvarande beredningsorganen, tjänstemannaledningsgruppen och övriga beredningsgrupper fortsätter sin verksamhet.

Det är ändå inte möjligt att en arbetsgrupp ensam fortsätter förberedelserna och därför rekryteras personer från alla medverkande organisationer för att delta i beredningen. Anställningsförhållandena är tidsbundna. Landskapet väljer den kommande personalen i ett senare skede.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.6.2017Politiska styrgruppens möte 19.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den politiska styrgruppens möteshandlingar gav en lägesöversikt över riksdagens behandling av reformen. Diskussionerna som fördes om frågan berörde främst tidtabellen och utmaningarna med den regionala beredningen, inom vilken det fortfarande finns många stora, och motstridiga, frågor som är olösta i riksdagen.

Förändringsledarna gav sin egen översikt över läget med beredningen. 

Diskussionen som fördes berörde särskilt rekryteringarna av personal till den temporära förvaltningen.

Lue lisää | 0 Kommenttia