Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Alla kommuner deltar i förberedelserna, antingen med en egen representant eller med en representant som är gemensam för regionen.

Nylands regioner

Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

6.10.2017Kommundirektörsmötet 4.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia

2.10.2017Personalforumet 29.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Outi Sonkeri som valts till personaldirektör för projektet Nyland 2019 presenterade sig för personalforumet. Sonkeri berättade att hennes viktigaste uppgifter går ut på att verkställa överföreringen av personal, bereda en verksamhetsmodell för hanteringen av personalresurser i landskapet, planera personalförvaltningens back office-verksamhet samt leda och verkställa förändringarna i samarbete med intressentorganisationerna.

Personalforumet konstaterade nöjt att projektledarna som nu påbörjar sitt arbete inom projektet alla för egen del gör samarbetet effektivare och förstärker kopplingen till organisationerna som överför uppgifter och personal till landskapet.

Personalforumet lyfte också fram att man så snart som möjligt måste börja planera och lösa frågor som berör samarbetsverksamheten och även arbetarskyddet. Vid de kommande mötena strävar man efter att personalforumet ska finna en gemensam vision för personalens deltagande i beredningen.

Den övriga diskussionen gällde bland annat vårdcentralernas tjänster, organiseringen av räddningsväsendet och beredskapen samt läget med beredningen av en samkommun för tillväxttjänster.

Lue lisää | 0 Kommenttia

2.10.2017Social- och hälsovårdsgruppens möte 28.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Gruppen fick ta del av reformprojektets kommunikationsstrategi och förde en remissdebatt om ärendet. Beslutsfattarna har utgjort den främsta målgruppen för kommunikationen. I och med att projektet fortskrider kommer kommunikationen att rikta sig till allt fler, såsom personalen och i ett senare skede även till invånarna.

Lue lisää | 0 Kommenttia

15.9.2017 11.59Social- och hälsovårdsgruppens möte 14.9.2017

> Möteshandlingar (på finska)

Social- och hälsovårdsgruppen behandlade sammansättningen inom beredningsgruppen för forskning, utveckling, innovationer och utbildning och förutsatte att gruppen har som måla att med sin verksamhet stöda utvecklingsarbetet i kommunerna. Projektplanen för Nyland 2019 presenterades för gruppen. I planen beskrivs bland annat de åtgärder som behövs för att inleda landskapets verkamhet.

Social- och hälsovårdsgruppen fick ta del av en rapport om mellersta Nylands pilotförsök i anslutning till valfriheten. Försöken ger information inför planeringen av landskapets kommande valfrihetsmodell.

Lue lisää | 0 Kommenttia