Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

22.3.2017 10.18Landskapsgruppens möte 13.3.2017

Muistiot
> Gruppens möteshandlingar 13.3.2017 (på finska)

Vid gruppens andra möte behandlades sammansättningarna i arbetsgrupperna som lyder under landskapsreformens grupp, samt gruppernas arbetsfördelning i samband med analyserna av nuläget. Landskapsgruppen konstaterade att arbetsgruppen för miljöhälsovård tar form anefter som de regionala lösningarna i anslutning till miljöhälsovården klarnar. Målet är att nulägesrapporterna ska vara klara senast i slutet av april.

Lue lisää | 0 Kommenttia

13.3.2017Kommundirektörsmötet 8.3.2017

 Muistiot
> Kommundirektörsmötets möteshandlingar 8.3.2017 (på finska)


Kommundirektörerna gav reformaktörerna i Nyland i uppgift att bereda ett gemensamt ställningstagande om att lokaler och lösöre som överförs till det nya landskapet ska ersättas åt kommunerna till deras fulla belopp. Principerna för uthyrning av lokaler och nivån på hyran ska också kunna godkännas av kommunerna. Kommundirektörerna i Nyland vill även veta om man har försäkrat att planerna för överföringen av egendom följer grundlagen. Kommunernas representanter ska kunna delta i diskussionerna om olika förfaranden.

Lue lisää | 0 Kommenttia

13.3.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 8.3.2017


Muistiot

Tjänstemannaledningsgruppens möteshandlingar 8.3.2017 (på finska)

Tjänstemannaledningsgruppens representanter för kommunerna och samkommunerna beslutade att enhälligt stöda det krav som kommundirektörerna framställt vid sitt möte 8.3 om att kommunerna bör få en gängse ersättning för fastigheter, hyror och lösöre.

Städerna i huvudstadsregionen anser inte att det är möjligt att städerna genomför en förutsedd bolagisering av social- och hälsovårdstjänsterna före år 2019. Serviceproduktionen inom huvudstadsregionens städer kan inte heller inkluderas i produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna då det skulle vara en egen, omfattande process. Om man i samband med vårdreformen vill stöda sig på det kunnande som redan finns i städerna ska produktionen av social- och hälsovårdsstjänster utgå från följande sex områden: Helsingfors, Esbo,Vanda, Kuumaregionen samt västra och östra Nyland.

Nylands förbund fick i uppgift att bereda ett ställningstagande i vilket man konstaterar att reformens tidtabell är för snäv för Nyland och att det krävs tillräckliga resurser av staten för att verkställa förberedelserna så att reformen överhuvudtaget är möjlig att genomföra i Nyland.

Lue lisää | 0 Kommenttia

13.3.2017Politiska styrgruppens möte 13.3.2017

Muistiot
> Politiska styrguppens möteshandlingar 13.3.2017 (på finska)


Den politiska styrgruppen diskuterade landskapets styrningsmekanismer med hjälp av vilka det demokratiska beslutsfattandet kan kanaliseras till landskapets serviceverksamhet. Med hjälp av styrningsmekanismerna kan man också försäkra att reformens grundläggande mål om att minska hälso- och välfärdsskillnaderna uppnås.

Vid gruppens tredje möte diskuterades också den utmanande tidtabellen som har gjorts upp för genomförandet av reformen. Den politiska styrgruppen instämde med kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen i deras ställningstagande om att tillräckligt med tid och tillräckliga resurser ska reserveras för genomförandet av reformen. Gruppen konstaterade att den är beredd på att i ett senare skede precisera synpunkterna som har förts fram i ställningstagandet.

Lue lisää | 0 Kommenttia