Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Alla kommuner deltar i förberedelserna, antingen med en egen representant eller med en representant som är gemensam för regionen.

Nylands regioner

Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

21.6.2017Kommundirektörsmötet 21.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna hörde riksdagsledamot Outi Mäkelä om den politiska beredningen i riksdagen. Kommundirektörerna diskuterade bland annat om att i Nyland samla en samkommun för tillväxt och betonade vikten av gott samarbete mellan kommunerna samt att det är viktigt att inte skapa en situation där kommunernas och landskapets intressen inte möts. 

Kommundirektörerna diskuterade också rekryteringen av projektledare och att det är svårt att hitta kunniga personer för att utveckla digitala lösningar. Kommundirektörerna påminde om att landskapets rekryteringar inte får försvaga kommunernas förmåga att utföra sina utvecklings- och övriga uppgifter.

Kommundirektörerna förutsatte att rekryteringarna till projektet Nyland 2019 genomförs i samarbete med kommunerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.6.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 21.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Det råder fortfarande osäkerhet kring lagstiftningen och huruvida den träder i kraft. Om lagstiftningen sänds på remiss på nytt ska kommunerna och de övriga organisationerna se till att reservera tillräckligt med tid för att behandla lagarna, oberoende av brådskande tidtabeller.

Förberedelserna fortsätter från och med 1.7.2017 genom projektet Nyland 2019. Beredningen verkställer de uppgifter som enligt den ursprungliga tidtabellen var avsedda att utföras inom den temporära förvaltningen. De nuvarande beredningsorganen, tjänstemannaledningsgruppen och övriga beredningsgrupper fortsätter sin verksamhet.

Det är ändå inte möjligt att en arbetsgrupp ensam fortsätter förberedelserna och därför rekryteras personer från alla medverkande organisationer för att delta i beredningen. Anställningsförhållandena är tidsbundna. Landskapet väljer den kommande personalen i ett senare skede.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.6.2017Politiska styrgruppens möte 19.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den politiska styrgruppens möteshandlingar gav en lägesöversikt över riksdagens behandling av reformen. Diskussionerna som fördes om frågan berörde främst tidtabellen och utmaningarna med den regionala beredningen, inom vilken det fortfarande finns många stora, och motstridiga, frågor som är olösta i riksdagen.

Förändringsledarna gav sin egen översikt över läget med beredningen. 

Diskussionen som fördes berörde särskilt rekryteringarna av personal till den temporära förvaltningen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.6.2017Social- och hälsovårdsgruppens möte 8.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Social- och hälsovårdsgruppen diskuterade vid sitt möte 8.6 strukturen för det  affärsverk som kommer att bildas för sjukvårdsdistriktet i Nylands landskap. Gruppen kom överens om att beredningen fortgår och att affärsverket då det inrättas kunde omfatta tjänster som ska centraliseras och som produceras på hela landskapets område. Affärsverket skulle bestå av sex regionala serviceområden.

Social- och hälsovårdsgruppen fick ta del av det preliminära förslag som ordföranden för arbetsgruppen för mun- och tandvård tagit fram och som gäller möjligheten att inrätta ett bolag för mun- och tandvård på landskapsnivå som skulle stämma överens med den valfrihetsmodell som föreslagits. Gruppen konstaterade att det lönar sig att fortsätta utreda möjligheterna att inrätta bolaget i fråga. Social- och hälsovårdsgruppen slog inte fast vilken aktörer som skulle inrätta bolaget före år 2019 eller vilken struktur bolaget skulle ha. Social- och hälsovårdsgruppen betonade också att arbetsgruppen måste bereda de mun- och tandvårdstjänster som ska höra till affärsverket.

Lue lisää | 0 Kommenttia